x

  coronavirus

  Maatregelen coronavirus

  Update 22-06-2020: einde schooljaar 2019-2020 brief klas 1 en 2

  Geachte ouder(s)/verzorger(s) leerlingen Vitusmavo leerjaar 1 en 2,

  Rechts treft u de brief einde schooljaar 2019-2020 klas 1 en 2 aan met de bijlagen:
  - Informatie inleveren boeken en inleverlijst
  - Informatie RentCompany
  - Informatie- en bestelflyer RentCompany
  - Specificaties laptops
  - Planning einde schooljaar
  - Overgangsnormen

  Met vriendelijke groet,
  namens de schoolleiding,

  Nicole Lagendijk
  Teamleider onderbouw

  Update 17-06-2020: Diploma uitreiking m4 - 1 juli

  Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),

  Rechts treft u de uitnodiging voor de diploma uitreiking op 1juli aan en het bijbehorende protocol.

  Met vriendelijke groet,

  De schoolleiding

  Update 27-05-2020: brief schoolopening 2 juni en bijlagen

  Geachte ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van de Vitusmavo, leerjaar 1, 2 en 3,

  Rechts treft u informatie aan over hoe het onderwijs eruit zal zien vanaf 2 juni.

  • brief m.b.t. de schoolopening 2 juni,
  • handreiking voor de leerling,
  • planning tot einde schooljaar.

  Met vriendelijke groet,

  De schoolleiding

  Update 27-05-2020: aanpassing klas 2 / overgangsnormen vm 2019-2020 Coronaperiode leerlingversie

  Beste leerlingen uit leerjaar 2, geachte ouder(s)/verzorger(s),

  Vorige week ontvingen jullie de aangepaste overgangsregeling. Voor klas 2 is hierin een aanpassing gedaan.

  Graag leg ik kort uit waarom we deze aanpassing gedaan hebben: In eerste instantie hadden we de ‘kernvakkenregeling’ toegevoegd: voor Ne/En/Wi mocht je maximaal één eindebeoordeling O hebben. Deze regel stond niet in de oorspronkelijke overgangsnormen. Onbedoeld was dit een verzwaring van de overgangsnormen, waardoor juist meer leerlingen zouden blijven zitten (als je kijkt naar de cijfers zoals die nu in Magister staan). Natuurlijk zal er door de beoordeling van de coronaperiode nog van alles veranderen in deze stand van zaken, maar we wilden voorkomen dat door het toevoegen van deze regel sommige leerlingen benadeeld zouden worden.

  Om deze reden is de kernvakkenregel in overleg met de MR geschrapt. In de bijlage vind je een aangepaste versie (zie blz. 10). De rest van de overgangsregeling is hetzelfde gebleven.

  In de rechterkolom treft u de bijlage aan.

  Met vriendelijke groet,

  Nicole Lagendijk, teamleider onderbouw

  Update 20-05-2020: overgangsnormen vm 2019-2020 Coronaperiode leerlingversie

  Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),

  Rechts treft u de aangepaste overgangsnormen voor schooljaar 2019-2020 aan. Hierin is de bijzondere situatie waarin wij nu verkeren, meegenomen.

  In het document is uitgebreid uitgelegd hoe de overgangsregeling in elkaar zit. Op de pagina’s daarna is de precieze overgangsnorm per leerjaar te vinden.

  Via deze link is ook een filmpje te vinden, waarin het op een duidelijke manier wordt uitgelegd.

  Volgende week ontvangen jullie van ons meer informatie op welke manier de Vitusmavo haar deuren zal openen na 1 juni. Ook ontvangen jullie dan een aangepaste jaarplanning tot einde van het schooljaar. De jaarplanning zoals die er lag, hebben wij door de omstandigheden moeten aanpassen. Dit betekent onder andere dat er langer les wordt gegeven en dat de SE-week voor klas 3 wat naar achteren wordt verplaatst.

  Wanneer de school haar deuren weer opent op 2 juni, zullen niet alle leerlingen tegelijkertijd naar school kunnen. Het online lesrooster zal voor een groot deel blijven gelden. Er zal wel e.e.a. fysiek op school plaatsvinden (zoals klassenles, toetsen, reparatie), uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM. Hierover zullen wij jullie volgende week verder informeren.

  Voor nu een fijn en zonnig hemelvaartweekend toegewenst.

  Update 07-05-2020: PTA aanpassingen klas 3

  Rechts ziet u de informatiebrief aan de ouders van klas 3 > PTA aanpassingen klas 3.

  Update 24-04-2020: brieven n.a.v. besluiten kabinet d.d. 21-04-2020

  Rechts vindt u de brieven opgesteld door het Sivog en de Vitusmavo naar aanleiding van de besluiten van het kabinet d.d. 21-04-2020.

  Update 17-04-2020: coronanieuwsbrief met bijlage > nieuwe besturing SIVOG

  Rechts treft u de coronanieuwsbrieven voor ouders en leerlingen aan. Ook de bij behorende bijlage met betrekking tot de nieuwe besturing SVIOG vindt u hier.

  Update 15-04-2020: brief en bijlage m4 afronding SE 2020

  Rechts staan de brief en bijlage voor alle ouders en leerlingen van m4 met betrekking tot de afronding van het SE 2020.

  Update 10-04-2020: coronanieuwsbrief

  Beste ouder/verzorger,


  Er is alweer een week ‘onderwijs op afstand’ voorbij, week 4 inmiddels. Wat een flexibiliteit en aanpassingsvermogen hebben wij ervaren van onze leerlingen. We zijn enorm trots op ze.


  Inmiddels is de slaag/zakregeling bekend en zijn bijna alle SE’s ingehaald. Begin volgende week ontvangen de examenleerlingen en hun ouders hier meer informatie over.


  Als schoolleiding zijn wij benieuwd hoe het met onze leerlingen gaat en hoe zij het onderwijs op afstand ervaren. We hebben een vragenlijst gemaakt om dit te inventariseren. In de nieuwsbrief (hiernaast rechts) vindt u hierover meer informatie.


  Nu staat het paasweekend voor de deur met hopelijk ruimte om even bij te komen. We wensen u en onze leerlingen een fijn paasweekend toe!


  Hartelijke groet,
  namens de schoolleiding,

  Petra Laseur, Rector Vitusmavo

  Update 08-04-2020: informatie overstaptraject mh2-h3

  Zie rechts de brief m.b.t. de overstap MH2 > H3 in aangepaste schoolsituatie a.g.v. maatregelen Coronavirus.

  Update 02-04-2020: brieven examenklassen & niet-examenklassen

  Zie de brieven rechts voor meer informatie over de examenklassen & niet-examenklassen n.a.v. besluiten se kabinet d.d. 31-03-2020.

  Update 27-03-2020: m4 vm afronding pta

  Zie de brief rechts voor meer informatie over de afronding pta van m4 in 2020.

  Update 24-03-2020: eindexamens gaan niet door

  Vandaag heeft de overheid nieuwe richtlijnen bekendgemaakt omtrent de schoolexamens en het centraal eindexamen. In brief die u rechts vindt, informeren wij u over wat dit betekent voor de leerlingen in de examenklassen.

  Het centraal eindexamen (CE) zal dit schooljaar niet plaatsvinden. Het schoolexamen (SE) wordt bepalend voor het wel of niet slagen van een leerling. Vanuit de overheid zal nog een aangepaste zak/slaagregeling volgen, deze is op het moment van schrijven nog niet bekend.

  Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Hiervoor is het zaak het SE zorgvuldig en volledig af te ronden. Scholen hebben hiervoor tot begin juni de tijd. Het schoolexamen wordt conform het vastgestelde PTA afgerond. Scholen hebben de vrijheid om op zo passend mogelijke manier te examineren. Waar nodig hebben scholen de vrijheid om, in samenspraak met de MR en met medeweten van onderwijsinspectie, het PTA aan te passen, zolang alle eindtermen geëxamineerd worden.

  Dit alles heeft verschillende gevolgen. Wij zullen per school goede afwegingen maken en besluiten nemen om recht te doen aan bovenstaande, waarbij de belangen van de leerlingen leidend zijn. Dit betekent dat de eerder gecommuniceerde aanpak omtrent de schoolexamens moeten worden aangepast:

  Inhalen en herkansen SE’s
  Op de Vitusmavo was de laatste SE-week net afgerond voordat de scholen dichtgingen. Dit betekent dat er alleen nog herkansingen en inhaal-SE’s moesten plaatsvinden. De inhaal-SE’s zijn inmiddels afgerond. De herkansingen stonden aanvankelijk gepland op vr. 27 maart en do. 2 april. Deze zullen worden verplaatst naar een latere datum. Dit om leerlingen in de gelegenheid te stellen een (nieuwe) afweging te maken wat zij willen herkansen en om de voorbereiding hierop zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

  CPE tekenen
  Deze week en volgende week stond het CPE tekenen gepland conform eerdere maatregelen overheid. Nu het centraal eindexamen vervalt, vervallen ook deze tekenexamens. De zittingen die nog gepland stonden (di. 24 maart, vr. 27 maart, donderdag 2 april) komen te vervallen.

  Nadere berichtgeving
  Uiterlijk dinsdag 31 maart berichten wij jullie over hoe het SE-programma voor de drie verschillende scholen er de komende tijd precies uit zal komen te zien (onder voorbehoud van de aanvullende richtlijnen en de zak/slaagregeling die wij nog vanuit de overheid verwachten). Uitgangspunt hierbij is dat alle leerlingen in de gelegenheid worden gesteld hun SE’s voor te bereiden, te maken, in te halen waar nodig en te herkansen.

  Ben je nu al geslaagd?
  Als je als leerling alle SE-onderdelen hebt afgerond en allemaal voldoendes hebt, zou je de conclusie kunnen trekken dat je al geslaagd bent. Om onduidelijkheid en verwarring te voorkomen, gaan de Vitusmavo en het Vituscollege alle individuele examendossiers zorgvuldig na om te zien in hoeverre deze compleet zijn. Wij communiceren dit met de leerlingen en hun ouders, zodat een goede afweging kan worden gemaakt voor mogelijke herkansingen. Voor het Willem de Zwijger College geldt dat nog niet één examendossier volledig is, omdat TP3 nog moet plaatsvinden. Voor alle scholen geldt: zolang de zak/slaagnormering nog niet bekend is, trekken wij geen voorbarige conclusies of een leerling al dan niet geslaagd is.

  Tot slot
  Wij realiseren ons dat deze nieuwe maatregelen een hoop nieuwe vragen en onzekerheden oproepen. Met deze brief hopen wij de eerste onduidelijkheden weg te nemen. Binnen de scholen zullen wij komende week zorgvuldige afwegingen maken om de schoolexamens op de beste manier doorgang te laten vinden. Het gewicht van het SE is door deze maatregelen zwaarder geworden, wat maakt dat wij de tijd willen nemen om zorgvuldig te handelen in het belang van de leerling.

  Update 23-03-2020: online lessen

  Zie de brief rechts voor meer informatie over de online lessen die wij vanaf heden zullen aanbieden aan onze leerlingen.

  Update 19-03-2020: driehoeksgesprekken gaan door

  Volgende week stond de ToDo-week op de planning, waarin driehoeksgesprekken zouden plaatsvinden. Hoewel de ToDo-week nu niet door kan gaan, willen we de gesprekken wel door laten gaan. Dit kan via Teams, een programma waar leerlingen via hun schoolportaal toegang toe hebben.


  Waarom stellen we de driehoeksgesprekken niet uit?
  Juist in deze bijzondere tijd vinden we het belangrijk om contact met jullie te houden. Daarnaast is het handig als de driehoeksgesprekken niet meer ingehaald hoeven te worden wanneer straks de school weer open is; we zullen de tijd dan hard nodig hebben voor de lesstof.

  Meer informatie over de driehoeksgesprekken vindt u in de rechts gepubliceerde brief.

  Update 18-03-2020 inhalen en herkansen se's mavo 4


  Gistermiddag heeft het Ministerie van Onderwijs in afstemming met het RIVM en de onderwijsorganisaties de maatregelen bekendgemaakt rond het afnemen van de schoolexamens en de centrale examens. Er wordt ruimte geboden aan scholen om de (school)examens toch zoveel mogelijk door te laten gaan. Hoewel er nog veel vragen zijn, kunnen onze scholen nu wel verder met het plannen van de schoolexamens.
  Leerlingen mogen alleen naar school komen om examen te doen! Niet voor onderwijs. Leerlingen uit andere leerjaren mogen niet op school komen, ook niet voor het maken van toetsen.
  Wij verwijzen u naar de verstuurde brieven van 18 maart voor specifieke informatie over deze SE-herkansingen en inhaaltoetsen.

  Update 17-03-2020

  Het is een onwerkelijke situatie. Een land dat ‘op slot’ gaat om de verspreiding van een virus te voorkomen. De genomen maatregelen leveren scholen op zonder leerlingen en docenten en ook dat is heel onwerkelijk.

  Op dit moment wordt er hard gewerkt om het ‘op afstand leren’ in te richten. Docenten en secties zijn de afgelopen dagen op allerlei (virtuele) manieren samen aan de slag om dit voor elkaar te krijgen.

  We begrijpen dat het lastig is om de hele dag thuis te zijn en toch gemotiveerd aan je schoolwerk te beginnen. Onderwijs op afstand is nu noodzakelijk om goed bij te blijven en ervoor te zorgen dat straks de reguliere lessen weer soepel opgepakt kunnen worden. Het vraagt uiteraard discipline en veel van jullie zelfstandigheid. Maak bijvoorbeeld, samen met je ouders, een dagplanning en blijf in contact met je docenten en mentor/coach, zij willen graag met je meedenken, je begeleiden en ondersteunen.

  Wij willen u als ouder(s)/verzorger(s) vragen om uw kind te begeleiden bij het opstarten en continueren van dit thuiswerkproces. Het plannen van alle opdrachten die gedaan moeten worden en het bewaken van de voortgang zal enige sturing nodig hebben.

  Vanaf woensdag 18 maart gaan we beginnen! Vanaf die dag is Magister gevuld met studiewijzers en opdrachten voor de komende periode. De basis hiervan is te vinden in de Magisteragenda: het ‘normale’ rooster staat erin, zodat de vakken verspreid zijn over de week. Als huiswerk worden opdrachten e.d. vermeld, waarbij wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld de ELO, websites, etc.

  Voor algemene vragen kunt u zich / kunnen jullie je wenden tot de mentor/coach. Voor vakspecifieke vragen kunt u / kunnen jullie terecht bij de vakdocent. Communicatie verloopt per schoolmail.

  Zodra er meer bekend is over het examentraject, informeren wij vanzelfsprekend de ouders van de (voor)examenklassen.

  Wij hopen dat we allemaal goed en wel door deze lastige periode heenkomen. Pas goed op elkaar en jezelf!


  Rechts vindt u de oorspronkelijk verstuurde brief.

  Update 15-03-2020

  Het kabinet heeft vanmiddag besloten dat alle scholen voor het voortgezet onderwijs dichtgaan tot in ieder geval 6 april a.s. Wij hebben onze docenten gevraagd ervoor te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Dit betekent dat er geen fysieke lessen op school gegeven worden, maar dat er op afstand digitaal lesstof wordt aangeboden. Wat precies de gevolgen zijn voor de examens wordt in de loop van komende week nog bekendgemaakt door de overheid.

  De scholen zijn alleen op maandag 16 en dinsdag 17 maart a.s. open van 08.30 – 11.00 uur om bijvoorbeeld lesboeken op te halen.

  Onderwijs op afstand

  Vanuit de genomen maatregelen heeft SIVOG, de overkoepelende stichting van het Willem de Zwijger College, het Vituscollege en de Vitusmavo, de richtlijnen uit de brief van afgelopen vrijdag aangescherpt:
  1. de komende drie weken worden geen fysieke lessen meer gegeven. Ook stages en andere buitenschoolse activiteiten gaan niet door. De lesstof wordt digitaal aangeboden om het onderwijs doorgang te laten vinden;
  2. de leerling vindt zijn werk in Magister via de agenda / ELO;
  3. in Magister staat het materiaal dat doorgenomen moet worden met daarbij de in te leveren opdrachten per week. Op deze opdrachten krijgt de leerling digitaal feedback;
  4. de verantwoordelijkheid voor de voortgang van de lesstof ligt in de eerste plaats bij de leerling zelf. We vragen u als ouder(s)/verzorger(s) ook om de voortgang in de gaten te houden;
   vakdocenten monitoren de voortgang per leerling; ook coaches hebben contact met hun mentorleerlingen om de voortgang te monitoren;
  5. bij onvoldoende voortgang (op basis van informatie van een vakdocent) neemt de coach contact op met de ouders;
   de docent is goed bereikbaar voor vragen van leerlingen via de schoolmail.
  6. De studiewijzers zijn vanaf woensdagochtend 18 maart beschikbaar in de ELO van Magister; we hebben twee dagen nodig om het digitale onderwijs op te starten. Wij vragen uw begrip hiervoor.
  7. Vanaf het moment dat de scholen weer opengaan en de lessen hervat worden, geven wij voorrang aan het primaire proces. Dit betekent dat tot het einde van het schooljaar alle excursies en activiteiten die niet in het belang zijn van het primaire proces worden afgelast, waaronder bijvoorbeeld ook de examenactiviteit. Per locatie zullen we dit nog nader specificeren.
  We begrijpen dat de situatie rondom het Coronavirus veel onzekerheid geeft en dat we de nodige flexibiliteit en creativiteit van u en uw zoon/dochter vragen. Laten we gezamenlijk de leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen.

  Rechts vindt u de oorspronkelijk verstuurde brief.

  Update 13-03-2020

  Gisteren zijn door het kabinet nieuwe maatregelen bekendgemaakt om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De voor ons belangrijke maatregelen zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis
   blijven.

  Deze maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.

  Wij volgen deze maatregelen uiteraard op. Dat betekent het volgende voor onze school:

  • De school blijft open.
  • Wij vragen u bij klachten zoals bovengenoemd uw kind(eren) thuis te houden. Graag ziekmelden op de gebruikelijke manier (via de Magisterapp, mailen naar verzuim@vitusmavo.nl of bellen naar 035-6942435). Indien uw kind thuisblijft, vragen wij hem/haar contact te houden met klasgenoten en klassenleraar/docenten, om zoveel mogelijk bij te blijven.
  • Grote bijeenkomsten gaan niet door. Voor de Vitusmavo betreft dat vooralsnog een beperkt aantal geplande activiteiten:
   o De voorlichtingsavond van de Lenteschool op 16 maart;
   o Gooi on Stage op do. 19-03 (beroepenmarkt) en do. 02-04 (Doedag) gaat
   helaas niet door, hebben wij zojuist vernomen van de organisatie;
   o ToDo-week: vooralsnog gaan de geplande activiteiten uit de ToDo-week grotendeels door, aangezien dit veelal activiteiten op school en in klassenverband betreft. Wanneer hier een wijziging in optreedt, berichten wij u/jullie hierover.
   W.b. de geplande excursie tekenen leerjaar 4: workshop Foam gaat door, Rijksmuseum is dicht.
   De Berlijnreis voor leerjaar 3 wordt gecanceld. Zie verstuurde brief (rechts).

  Het is onvermijdelijk dat er ook lessen uit zullen vallen de komende periode, doordat docenten zich aan de richtlijnen houden en thuisblijven bij bovengenoemde klachten.

  Wij proberen dit zo goed mogelijk op te vangen en gaten in het rooster voor zover mogelijk te voorkomen.

  De school heeft inmiddels een stuurgroep ingericht om maatregelen voor te bereidenindien in een later stadium toch sprake is van sluiting van scholen.

  Update 04-03-2020

  Een aantal inwoners in de gemeente Gooise Meren wordt getest op het Coronavirus. Het zou gaan om een gezin met schoolgaande kinderen, dat met ziekteverschijnselen is teruggekeerd van vakantie. De GGD meldt dat de mensen om wie het gaat thuis in quarantaine zijn. Op de uitslag van de test wordt nog gewacht.
  Mocht blijken dat dit gezin inderdaad is besmet met Corona, dan zal de GGD de werkgevers van de ouders en school/scholen van de kinderen inlichten. GGD en school bespreken dan passende maatregelen.
  Op dit moment is er nog geen reden om aan te nemen dat onze school extra gevaar loopt op besmetting. Zodra er meer nieuws is brengen we u daarvan op de hoogte.

  Informatie 28-02-2020

  Nu het Coronavirus in Nederland op meerdere plaatsen is geconstateerd, leidt dat op onze school tot vragen van ouders en leerlingen. Eerder hebben wij u hier middels een brief over geïnformeerd (zie link hiernaast).

  De Vitusmavo volgt de aanwijzingen van de Nederlandse overheid. Wij maken daarbij gebruik van de website van het RIVM (www.rivm.nl) om ons op de hoogte te houden van gezondheidsrisico’s en van de website van het ministerie van buitenlandse zaken (www.minbuza.nl) voor adviezen rond excursies en buitenlandse reizen. Regionale medische informatie vinden we op de site van de GGD regio Gooi en Vechtstreek (www.ggdgv.nl).

  Wat kunnen u en uw kind(eren) zelf doen?
  Om verspreiding van het virus te beperken zetten we de richtlijnen van het RIVM op een rijtje:

  • Was regelmatig de handen. Op de scholen hangt in ieder toiletblok een handenwasinstructie.
  • Bij de kantine en conciërgeloge is desinfecterende handgel te krijgen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.

  De ziekteverschijnselen van Corona zijn: luchtwegklachten met hoge koorts. Mochten deze klachten zich voordoen, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. De huisarts bepaalt of er getest moet worden. Mocht u of uw kind inderdaad besmet zijn dan zal de huisarts, eventueel in overleg met de GGD, bepalen wat er moet gebeuren. De school moet dan zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld, zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

  Elke dag bekijken we op bovenstaande informatie nog voldoet, of dat wij door nieuwe ontwikkelingen rond het Coronavirus strengere maatregelen moeten nemen.

  Voor vragen die hiermee niet worden beantwoord, kunt u zich wenden tot de school: (035) 694 24 35 of info@vitusmavo.nl.

   

  Informatiebrieven

  Informatiebrieven